hp02a14 hp02a109 hp02a2g3 hp02a2_1 hp02a15 hp02a23
Lindau1a2
hp03_÷113
hp03_÷112
hp03_÷21
hp03_÷12
hp03_÷14
hp03_÷24
hp03_÷16
hp03_÷17
hp03_÷18
hp03_÷19
hp03_÷20
hp03_÷10g1 hp03_leisteHbg30
hp03_leisteHb2 hp03_leisteHbverg

 

hp02a24 hp02a22 hp02a25

Carrara Marmor

H÷he   5 m   x 0,4 m x 0,4 m